เกี่ยวกับเรา

         โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕ โดยพระเอี่ยม ไทยสมบูรณ์ พร้อมชาวตลาดท่าเกวียนเป็นผู้ดำริก่อตั้ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลท่าถ่าน ๑ วัดท่าเกวียน” เมื่อเริ่มก่อตั้งได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าเกวียนเป็นสถานที่เรียน โดยมีพระเอี่ยม ไทยสมบูรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ.๒๔๘๒ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร แต่สร้างยังไม่เสร็จก็ถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งหลังจึงต้องกลับไปใช้ศาลาการเปรียญจัดการเรียนการสอนตามเดิม พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพ่อจันทร์ (ท่านเจ้าคุณพระอดุลสารมุณี) เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียนในขณะนั้น ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเรื่องการศึกษา ท่านเห็นว่าการอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมและไม่สะดวกหลายประการด้วยกัน เพราะวัดท่าเกวียนอยู่ในชุมชนใหญ่ ต้องใช้ศาลาการเปรียญจัดกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ท่านจึงบอกบุญไปยังนางแถม คุณาวุฒิ คหปตานี ซึ่งนำศพ นางสาวสัยคุณาวุฒิ มาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดท่าเกวียน ให้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นางสาวสัยคุณาวุฒิ น้องสาวที่เสียชีวิต นางแถม คุณาวุฒิ เป็นผู้เสื่อมใสในหลวงพ่อจันทร์อยู่แล้วจึงรับข้อเสนอและบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างเริ่มก่อสร้างโรงเรียนตั้งแต่งบัดนั้นเป็นต้นมา ลักษณะอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ๒ มุข หัว ท้าย บันไดขึ้นลงกลางอาคาร โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง พื้นด้านนอกไม้สัก พื้นด้านในไม้ตะแบก ฝา และประตู หน้าต่างไม้สักทั้งหมด เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมงดงามอย่างมาก ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๐๙ บาท ๒๐ สตางค์ (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เปิดใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๗ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ จาก “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าถ่าน ๑ วัดท่าเกวียน” เป็น “โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างสร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

         เดิมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๐๙ โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

         ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดการเรียนการสอนแบบ ๒ ภาคเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา

         โรงเรียนดีมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เลิศล้ำทางวิชาการและเทคโนโลยี เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพพลานามัยดี ส่งเสริมการนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

         พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ให้กับประชากรนักเรียนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เน้นความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพอนามัยดี ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

         “เรียนดี วินัยเด่น เน้นสุขภาพอนามัย ใฝ่คุณธรรม”